wyszukiwarka zaawansowana

Regulamin konkursu SES Creative Polska „Mój wymarzony prezent na Dzień Dziecka”


§ 1

Zasady ogólne Konkursu „Mój wymarzony prezent na Dzień Dziecka”
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa oraz przebieg Konkursu pod nazwą „Mój wymarzony prezent na Dzień Dziecka” (zwanego dalej "Konkursem") organizowanym na terenie miasta Rawa Mazowiecka 96-200 oraz za pośrednictwem fanpage marki SES Creative Polska pod adresem https://www.facebook.com/pages/SESCreativePolska.
2. Organizatorem Konkursu jest Spółka Logis S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiego (96-200), ul. Mszczonowska 36, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027861, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 835-00-03-724, numer REGON 750447447. Wysokość kapitału zakładowego: 17.086.220,00 złotych. Kapitał wpłacony w całości. (dalej: „Organizator”).
3. Partnerem konkursu jest Centrum Handlowe Barbara Glicner, Al. Konstytucji 3-go Maja 20, 96-200 Rawa Mazowiecka. (dalej: „Partner”)
4. Organizator i Partner jest wydającym nagrody, o których mowa w § 4 Regulaminu
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w Konkursie należy kierować do Organizatora.
6. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 24.04 do dnia 15.05.2015 roku, zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
8. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem"), może być:
- dzieci w wieku przedszkolnym do lat 6,
- dzieci w wieku przedszkolnym do lat 6 uczęszczające do przedszkola, żłobka, klubu malucha na terenie miasta Rawa Mazowiecka 96-200,
- wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto w portalu Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie portalu Facebook dostępnym pod adresem http://www.facebook.com/legal/terms.
9. Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. m.in. osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może brać udział w Konkursie pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.
11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne.


§ 2

Warunki przystąpienia do Konkursu „Mój wymarzony prezent na Dzień Dziecka”
1. Osoba przystępująca do Konkursu „Mój wymarzony prezent na Dzień Dziecka”, zobowiązana jest do:
- zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
- wykonania pracy plastycznej – dowolną techniką, przedstawiającą wymarzony prezent na Dzień Dziecka i pozostawienia go (podpisane imieniem i nazwiskiem oraz tel. kontaktowym na odwrocie):
- w przedszkolu, żłobku, klubie malucha z terenu miasta Rawa Mazowiecka do którego dziecko uczęszcza,
- prace indywidualne można pozostawić w sklepie Centrum Handlowe Barbara Glicner, Al. Konstytucji 3-go Maja 20, 96-200 Rawa Mazowiecka,
- w przypadku „polubienia” fanpage SES Creative Polska dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/pages/SES-Creative-Polska na portalu społecznościowym Facebook poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” oraz opublikowania w terminie do 15 maja 2015r. do godz. 12:00 statusu na fanpage SES Creative Polska zawierającego zdjęcie lub skan pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką przez dziecko do lat 6, przedstawiającej wymarzony prezent na Dzień Dziecka.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych, błędnych oraz takich, w przypadku których ma on wątpliwości co do rzetelności podanych danych. W przypadku otrzymania zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych określonych w Regulaminie, Organizator nie będzie zobowiązany do powiadomienia osoby składającej formularz o negatywnej weryfikacji takiego zgłoszenia.


§ 3

Zasady szczegółowe Konkursu „Mój wymarzony prezent na Dzień Dziecka”
1. Celem postawionym przed Uczestnikami Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką przedstawiającej wymarzony prezent na Dzień Dziecka, o której mowa w § 2, pkt. 1 zgodnej z niniejszym Regulaminem.
2. Każdy z Uczestników Konkursu może w nim wziąć udział wiele razy i zgłosić do konkursu wiele prac
3. Przesłana praca nie może naruszać praw osób trzecich, ani przedstawiać treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje bądź prawa osób trzecich. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu praca jest jego własnością oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanej pracy, w tym prawo do wysyłania jej na Konkurs.
4. Kryteria, jakimi kierować będzie się Komisja, to zgodność z zasadami Konkursu oraz kreatywność, forma i oryginalność zgłoszonej pracy.
5. Organizator ma prawo do usunięcia wpisów jeśli nie będą one spełniały warunków określonych w §3 pkt.3 bez informowania o tym Uczestnika.
6. Organizator może usunąć prace gdy zostaną dodane z fikcyjnego konta danej osoby.
7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję, w której skład wejdą przedstawiciela Organizatora.
8. Organizator ma obowiązek udostępnić listę laureatów konkursu na stronie internetowej www.ses-polska.pl.


§ 4

Nagrody
1. Nagrodami głównymi w konkursie są
- dla trzech najładniejszych prac wybranych przez Komisję – zestawy zabawek SES o wartości 100 zł brutto każdy.
- dla przedszkola lub żłobka lub klubu malucha z terenu miasta Rawa Mazowiecka 96-200, które zgłosi największą liczbę prac – duży zestaw zabawek SES o wartości 500 zł brutto.
2. Nagrodami dodatkowymi w konkursie są
- dla autorów kolejnych 10 najładniejszych prac wybranych przez Komisję – zestawy zabawek SES,
- nagrody niespodzianki, dla każdego, kto polubi nasz fanpage na facebooku SES Creative Polska i umieści zdjęcie lub skan pracy swojego dziecka z wykonaną pracą konkursową.
3. Lista Osób Nagrodzonych zostanie udostępniona w terminie do 20.05.2015r na stronie internetowej www.ses-polska.pl.
4. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiej osoby, po wykazaniu przez niego swego umocowania.
5. Przekazanie nagród odbędzie się w sklepie partnera tj. Centrum Handlowe Barbara Glicner, Al. Konstytucji 3-go Maja 20, 96-200 Rawa Mazowiecka.
6. Nagrody można odbierać w terminie od 23.05.2015r. do końca maja 2015roku.
7. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące Osobom Nagrodzonym nie jest zbywalne.
8. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
- nie odbierze Nagrody on lub jego przedstawiciel ustawowy, lub jego opiekun prawny,
- nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków przewidzianych w § 2 Regulaminu,
- naruszy postanowienia § 3 niniejszego Regulaminu,
- w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Fundatorem nagród jest Organizator.


§ 5


Reklamacje
1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Logis S.A., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 36.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.


§ 6

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany nie będą mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani wpływać na nabyte już przez nich prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie fanpage SES Creative Polska. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
„Organizator obliczy i pobierze od zwycięzcy konkursu będącego osobą fizyczną zryczałtowany podatek od wartości otrzymanej nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)”.
4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.
5. Niedozwolone jest branie udziału w konkursie za pośrednictwem więcej niż jednej tożsamości internetowej, korzystanie z kont fikcyjnych.
6. Niedozwolone jest świadczenie korzyści majątkowych oraz niemajątkowych za pomoc w udziale w konkursie.
7. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zwycięzców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.

 

Rawa Mazowiecka, 20 kwietnia 2015 r.

 

Powyższy regulamin jest dostępny również w formacie PDF (kliknij aby pobrać)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl