wyszukiwarka zaawansowana

Regulamin konkursu SES Creative Polska


§ 1 Zasady ogólne Konkursu „Straszny Dinozaur”

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa oraz przebieg Konkursu pod nazwą Straszny Dinozaur” (zwanego dalej "Konkursem") organizowanym za pośrednictwem fanpage marki SES Creative Polska pod adresem https://www.facebook.com/pages/SESCreativePolska.
 2. Organizatorem Konkursu jest Spółka Logis S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiego (96-200), ul. Mszczonowska 36, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027861, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 835-00-03-724, numer REGON 750447447. Wysokość kapitału zakładowego: 17.086.220,00 złotych. Kapitał wpłacony w całości. (dalej: „Organizator”).
 3. Organizator jest wydającym nagrody, o których mowa w § 4 Regulaminu
 4. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z udziałem w Konkursie należy kierować do Organizatora.
 5. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 04.05.2016 do dnia 11.05.2016 roku, zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 7. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej "Uczestnikiem"), może być:
  - dzieci
  - wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto w portalu Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie portalu Facebook dostępnym pod adresem http://www.facebook.com/legal/terms.
 8. Uczestnik Konkursu, który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, tj. m.in. osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może brać udział w Konkursie pod warunkiem posiadania skutecznej prawnie zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z przeprowadzeniem oraz zakończeniem Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.
 10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne

§ 2 Warunki przystąpienia do Konkursu „Straszny Dinozaur”

 1. Osoba przystępująca do Konkursu „Straszny Dinozaur”, zobowiązana jest do:
  - zapoznania się z niniejszym Regulaminem,
  - polubienia fanpage SES Creative Polska dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/pages/SES-CreativePolska na portalu społecznościowym Facebook poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”.
  - udostępnienia publicznie postu konkursowego
  - w komentarzu do postu dodać pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką pt.”straszny dinozaur” w terminie do 11 maja 2016r. do godz. 12:00 statusu na fanpage SES Creative Polska.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania zgłoszeń niepełnych, nieczytelnych, błędnych oraz takich, w przypadku których ma on wątpliwości co do rzetelności podanych danych. W przypadku otrzymania zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych określonych w Regulaminie, Organizator nie będzie zobowiązany do powiadomienia osoby składającej formularz o negatywnej weryfikacji takiego zgłoszenia.

§ 3 Zasady szczegółowe Konkursu „Straszny Dinozaur”

 1. Każdy z Uczestników Konkursu może w nim wziąć udział wiele razy i zgłosić do konkursu wiele prac.
 2. Przesłana praca nie może naruszać praw osób trzecich, ani przedstawiać treści bezprawnych, naruszających dobre obyczaje bądź prawa osób trzecich. Wysyłając swoje zgłoszenie, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do Konkursu praca jest jego własnością oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do przesłanej pracy, w tym prawo do wysyłania jej na Konkurs.
 3. Kryteria, jakimi kierować będzie się Komisja, to zgodność z zasadami Konkursu oraz kreatywność, forma i oryginalność zgłoszonej pracy.
 4. Organizator ma prawo do usunięcia wpisów jeśli nie będą one spełniały warunków określonych w §3 pkt.3 bez informowania o tym Uczestnika.
 5. Organizator może usunąć prace gdy zostaną dodane z fikcyjnego konta danej osoby.
 6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję, w której skład wejdą przedstawiciela Organizatora.
 7. Organizator ma obowiązek udostępnić listę laureatów konkursu na fanpage SES Creative Polska dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/pages/SES-Creative-Polska

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodami głównymi w konkursie są
  - 3 zestawy T-Rex clay press, kod 00425.
 2. Lista Osób Nagrodzonych zostanie udostępniona w terminie do 13.05.2016r na fanpage SES Creative Polska dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/pages/SES-Creative-Polska.
 3. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny takiej osoby, po wykazaniu przez niego swego umocowania.
 4. Przekazanie nagród odbędzie się w siedzibie organizatora lub zostanie przesłane kurierem na wskazany przez zwycięzcę adres na terytorium Polski.
 5. Nagrody można odbierać w terminie do 30 czerwca 2016 roku.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące Osobom Nagrodzonym nie jest zbywalne.
 7. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
  - nie odbierze Nagrody on lub jego przedstawiciel ustawowy, lub jego opiekun prawny,
  - nie wskaże adresu na jaki ma zostać wysłana nagroda,
  - nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków przewidzianych w § 2 Regulaminu,
  - naruszy postanowienia § 3 niniejszego Regulaminu,
  - w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 8. Fundatorem nagród jest Organizator.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora:
  Logis S.A., 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 36.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany nie będą mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani wpływać na nabyte już przez nich prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie fanpage SES Creative Polska. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. „Organizator obliczy i pobierze od zwycięzcy konkursu będącego osobą fizyczną zryczałtowany podatek od wartości otrzymanej nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.)”.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.
 5. Niedozwolone jest branie udziału w konkursie za pośrednictwem więcej niż jednej tożsamości internetowej, korzystanie z kont fikcyjnych.
 6. Niedozwolone jest świadczenie korzyści majątkowych oraz niemajątkowych za pomoc w udziale w konkursie.
 7. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zwycięzców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.


Rawa Mazowiecka, 04 maja 2016 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl